Apie mus

SVEIKI ATVYKĘ Į

UAB "KAUNO AUTOBUSAI"

DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

TINKLAPĮ

 


 

               


                  Darbuotojų profesinė sąjunga įkurta 1991 m. lapkričio 20 d. po įvykusiojo vairuotojų streiko 1991 m. lapkričio 11 d. Kauno autobusų parke.

     Kiekvienais metais vyksta ataskaitinė konferencija, o kas 4 metų rinkiminė-ataskaitinė konferencija. Vykusioje 27-oje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje išrinktas pirmininkas, komitetas ir komisijų nariai 4 metų kadencijai, patvirtinti komisijų nuostatai ir 2017 metų profsąjungos veiklos programa. Taip pat priimti konferencijos nutarimai: numatyti 2017 metams darbuotojų atlyginimų pakėlimui bendrovės biudžete 1 mln. eurų ir įrengti autobusų vairuotojams terminalą geležinkelio apsisukimo aikštelėje.
         
                 Turime nuo 1995 metų įsteigę savišalpos kasą profsąjungos nariams, kurie vadovaujantis patvirtintais savišalpos kasos nuostatais gali gauti beprocentinę paskolą iki pusės metų. Dėl paskolos suteikimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai gali kreiptis į Finansininkę Jurgitą Dulinskienę.

Įsteigtas Saugos ir sveikatos komitetas. Nuo darbuotojų profesinės sąjungos 3 metams deleguoti nariai: pirmininko pavaduotoja Jolanta Čikotienė, komiteto nariai Deividas Truskauskas ir Alius Ščerbakovas. Patvirtinti Saugos ir sveikatos komiteto nuostatai, kuriais vadovausis saugos ir sveikatos komitetas.

Nagrinėjant darbuotojų prašymus susijusius su darbo laiko ar darbo pamainų pakeitimu dėl darbuotojų sveikatos, sudaryta komisija iš 5 narių darbuotojų ir darbdavio atstovų ir komisijos pirmininkė paskirta profesinės sveikatos vyr. specialistė Rėgma Rimkienė.

Didžiausias iššūkis profsąjungoms – paruoštas socialinis modelis ir Darbo kodekso projektas ir dėl to, dalyvaujant LPSK valdybos posėdžiuose bei susitikimuose su kitomis profsąjungomis, ieškome būdų išsaugoti socialines garantijas įmonių darbuotojams.

Darbuotojų profesinė sąjunga aktyviai dalyvauja Europos sąjungos Federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, LPSK Kauno regioninio centro, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo organizacijų veikloje. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas dalyvauja Savivaldybės Keleivinio transporto ir Eismo saugumo komisijų darbe. Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto nariai bendrovės komisijų darbe.

Bendrovės darbuotojai ir profesinės sąjungos nariai, vadovaujantis 2013 m. sausio 1 d. Darbo ginčų įstatymu, gali kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl drausminių nuobaudų panaikinimo. Profsąjungos nariams, vadovaujantis pasirašyta Teisinių paslaugų sutartimi, suteikiamos nemokamos juridinės konsultacijos, o esant teisminiams procesams – nemokamai skiriamas advokatas baudžiamosiose ir civilinės teisės bylose, kurias apmoka profsąjungos komitetas.

2013 m. liepos mėn. Kauno miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą prijungti AB „Autrolis” prie UAB „Kauno autobusai”, įvyko bendrovių reorganizacija, kurios metu buvo atleisti 42 darbuotojai. 2016 m. balandžio 1 d. minėjome 2-jų metų sukaktį po bendrovių sujungimo.

2016 m. lapkričio 2 d. darbuotojų profesinėje sąjungoje yra 447 nariai. Tai sudaro 40% darbuotojų dirbančių UAB „Kauno autobusai“. Keleivių vežimo tarnyba: vairuotojų – 310 narių, technikos tarnyboje: darbininkų – 77 nariai, energetikos tarnyba – 15 narių, specialistų ir tarnautojų – 45 narių. Kiekvieną mėnesį įstoja po 10 naujų profsąjungos narių į darbuotojų profesinę sąjungą. 

Vadovaujantis galiojančios kolektyvinės sutarties 24 punktu, vyko darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinės derybos su darbdaviu, kurių metu autobusų ir troleibusų vairuotojams ir darbininkams bus pakeltas atlyginimas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo panaikinta autobusų ir troleibusų vairuotojams 3 mėnesio darbo laiko apskaita įvedant 1 mėnesio darbo laiko apskaitą.

Nuo 2016 m. balandžio 19 d. vairuotojams ir darbininkams už viršvalandžius mokamas dvigubas tarifinis atlyginimas.

2016 m. vasario-kovo mėn. po įvykusių Teismų, vykusioje bendrovės konferencijoje įgaliojimai buvo suteikti darbuotojų profesinei sąjungai sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį.

Vyko kolektyvinės derybos su bendrovės administracija dėl pateikto kolektyvinės sutarties projekto. 2016 m. balandžio 19 d. įvyko bendrovės konferencija, kurios metu konferencijos delegatai pritarė kolektyvinės sutarties projektui. 2016 m. balandžio 19 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis 3 metams, kuri galioja visiems bendrovės darbuotojams.

Per 2016 metus vyko kolektyvinės derybos dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas siūlė vairuotojams ir darbininkams pakelti atlyginimus vidutiniškai 10%. Bendrame bendrovės vadovybės ir profsąjungos susitikime nutarta nuo spalio 1 d. vairuotojams mokėti už pertraukimą grafiką 0,80 Eur. priedą ir padidintas vairuotojams skatinimo fondas 3000 eurų.

2016 m. lapkričio 20 d. sukaks darbuotojų profesinei sąjungai 25-eri, kai ji buvo įkurta ir vadovaujantis profsąjungos veiklos programos 13.6. punktu, numatyta 2016 m. gruodžio 3 d. organizuoti minėjimą Kauno karininkų ramovėje, kurio metu profsąjungos nariams būtų įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės. Taigi, visus darbuotojų profesinės sąjungos narius sveikiname su profesinės sąjungos 25-mečio įkūrimo jubiliejumi ir tikime, kad tik kartu dirbdami galėsime pasiekti rezultatų atstovaujant darbuotojų interesus.

Bendrovės darbuotojams linkime išlikti vieningiems ir suprasti, kad profesinės sąjungos pirmininkas negali vienas išspręsti visų darbuotojų problemų, neturint komandos ir bendrovės darbuotojų palaikymo. Manau, kad tik bendras komandinis darbas praėjus atitinkamam laikui suteikia geresnes darbo sąlygas bendrovėje ir pakankamus atlyginimus darbuotojams.